.
حوزه عنوانشناسه سندنوعتاریخ انتشار/ ابلاغوضعیتدریافت فایل
امنیت خدمات و فناوری های بانکی و پرداخت
الزامات احراز هویت قوی مشتریان در خدمات بانکداری الکترونیکی از راه دور
BIS RG 300-18
مقررات
1399/10/01
ابلاغ شده

امنیت خدمات و فناوری های بانکی و پرداخت
الزامات رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی بر کارت
BIS RG 300-14 Rev.2
مقررات
1399/02/31
ابلاغ شده

امنیت خدمات و فناوری‏ های بانکی و پرداخت
الزامات رمزهای پویا درتراکنش‌های مبتنی بر کارت
BIS RG 300-14 Rev.1
مقررات
1398/08/13
منسوخ شده
Download
امنیت خدمات و فناوری‏ های بانکی و پرداخت
الزامات رمزهای پویا درتراکنش‌های مبتنی بر کارت
BIS RG 300-14
مقررات
1397/06/01
منسوخ شده
Download
خدمات و فناوري‏ هاي امنيت اطلاعات
ضوابط اجرايي گزارش دهي رخدادهاي امنيت اطلاعات بانکي
BIS GL 200-10
توصيه‏ نامه
1397/02/20
انتشاريافته
Download
خدمات و فناوري‏ هاي امنيت اطلاعات
الزامات گزارش دهي رخدادهاي امنيت اطلاعات بانکي
BIS RG 200-10
مقررات
1397/02/20
ابلاغ‏ شده
Download
حاکميت و مديريت امنيت اطلاعات
راهنماي سازماندهي امنيت اطلاعات نقش هاي حاکميتي و مديريتي
BIS GL 100-10
توصيه ‏نامه
1397/02/20
انتشاريافته
Download
حاکميت و مديريت امنيت اطلاعات
الزامات سازماندهي امنيت اطلاعات در بانک ها و مؤسسات اعتباري
BIS RG 100-10
مقررات
1397/02/20
ابلاغ ‏شده
Download
امنيت خدمات و فناوري ‏هاي بانکي و پرداخت
الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت
BIS RG 300-11
مقررات
1396/03/25
ابلاغ‏ شده
Download
امنيت خدمات و فناوري‏هاي بانکي و پرداخت
الزامات بهره ‏برداري امن از دستگاه ‏هاي خودپرداز
BIS RG 300-10
مقررات
1395/12/25
ابلاغ ‏شده
Download