.

آدرس درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر به شرح ذیل می باشد:

درگاه پرداخت اینترنتی آسان پرداخت پرشین

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت الکترونیک کارت دماوند

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت الکترونیک کارت دماوند

دروازه پرداخت اینترنتی به پرداخت ملت

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

درگاه پرداخت اینترنتی پرداخت الکترونیک سامان

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت پرداخت نوین آرین

درگاه پرداخت اینترنتی تجارت الکترونیک پارسیان

درگاه پرداخت اینترنتی پرداخت الکترونیک سداد

سامانه پرداخت اینترنتی سایان کارت

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت فن آوا کارت

سامانه پرداخت اینترنتی ایران کیش

درگاه پرداخت اینترنتی شرکت مبنا کارت آریا