.
اخبار امنیت اطلاعات

گزارش آسیب پذیری ها

1400/6/9 سه‌شنبه

برند نام محصول شرح آسیب‌پذیری شناسه آسیب‌پذیری شدت آسیب‌پذیری تاریخ اولین انتشار
تاریخ آخرین بازبینی
لینک راه‌کار
Vendor NVD
Google Chrome امکان اجرای کد دلخواه بر روی سیستم یا منع سرویس از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30606 بالا: 8.8 - 1400/06/09
-
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30607 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30608 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30609 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30610 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30611 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30612 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30613 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان اجرای کد دلخواه بر روی سیستم یا ازکارافتادن سیستم از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30614 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان دسترسی به اطلاعات حساس از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30615 متوسط: 6.5 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان اجرای کد دلخواه بر روی سیستم یا منع سرویس از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30616 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
Google Chrome امکان دور زدن محدودیت‌های امنیتی از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30617 متوسط: 6.5 -
1400/06/09
-
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
CVE-2021-30618 متوسط: 6.5 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان دسترسی غیرمجاز از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30619 متوسط: 6.5 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان دور زدن محدودیت‌های امنیتی از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30620 متوسط: 6.5 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان دسترسی غیرمجاز از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30621 متوسط: 6.5 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul...
امکان اجرای کد دلخواه بر روی سیستم یا منع سرویس از راه دور را برای مهاجم فراهم می‌سازد. CVE-2021-30622 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vu...
CVE-2021-30623 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vu...
CVE-2021-30624 بالا: 8.8 - https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vul... 

منبع :


نسخه قابل چاپ
مشاهده همه اخبار
درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها